try

SeArc היא חברה המספקת שירותי ייעוץ אקולוגי ומתמחה בהגברת הערך הביולוגי והאקולוגי של תשתיות ימיות וחופיות, תוך צמצום השפעתם על הסביבה הימית. החברה נוסדה על ידי שני מדענים, ד"ר שמרית פרקול-פינקל  ועדו סלע, במטרה לגשר בין פיתוח לקיימות.

יותר ממחצית מאוכלוסיית העולם חיה באזורים חופיים, אשר מבחינה ביולגית ואקולוגית  תומכים ברוב החי והצומח הימי. תהליכים מואצים של פיתוח חופי  והקמת תשתיות כדוגמת נמלים, מרינות, שוברי גלים ותחנות כוח יוצרים לחץ אדיר על הסביבה הימית הטבעית וגורמים  לאובדן בתי גידול וירידה במגוון מינים. לפיכך, קיים צורך במתן פתרונות ישימים לצמצום השפעתן המזיקה של תשתיות אלו על הסביבה הטבעית.

אנו מאמינים שלמרות שתשתיות אורבניות בקו התפר שבין הים והיבשה לא מסוגלות לספק את השירותים האקולוגים הניתנים על ידי בתי גידול טבעיים, ניתן וצריך לרתום אותן למטרות סביבתיות.

SeArc פיתחה גישה חדשנית לעיצוב מחדש של תשתיות ימיות וחופיות שמגביר את ערכן הביולוגי, אקולוגי, ואקו-סוציאלי ומעודד ניצול יעיל של מרחב ומשאבים ימיים.